SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kalmar Basket
Styrelsen i KFUM Kalmar Basket

Arbetsuppgifter
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter. Den skall inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Basketbollförbundet och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmars intressen.

 

Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar styrelsen finner lämpligt.

 

Ordförande
Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete, om inte ordförande bestämmer annat. Ordförande övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in om sådan finns i ordförandens ställe. Om vice ordförande ej är utsedd, utses den styrelsemedlem som har mest antal år som ledamot i styrelsen. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid, dock nedan angivna uppgifter är ankomna på sekreteraren och kassören om sådana är utsedda.

 

Kassör
Kassören har som huvuduppgifter att se till att medlemmar betalar föreskrivna avgifter, se till att föreningen söder de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer som finns att få, driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa. Kassören har även i uppgift att svara för föreningens bokföring i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt att lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter. Årligen ska kassören upprätta balans och inventarieförteckning, i vilken också föreningen förvärvade priser införs om dessa betingar ett värde av mer än 1000kr. Kassören ska även utarbeta underlag för budget.


Sekreterare
Sekreterarens huvuduppgifter är att förbereda styrelsens sammanträden och föreningsmöten, föra protokoll över styrelsen sammanträden, registrera och förvara skrivelser och tillse att fattade beslut verkställs. Sekreteraren har även i uppgift att, om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och spara dessa samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste verksamhetsåret, i god tid före Årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före Årsmötet.


Styrelseledamot
Styrelsen består av ordföranden och minst 5, högst 10 ledamöter. Styrelseledamöter väljs av Årsmötet, på förslag av valberedningen eller röstberättigad medlem, så att minst hälften av ledamöterna innehar en mandattid om två (2) år. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång kan sittande styrelse utse ny ledamot som omedelbart deltager i styrelsearbetet. Ersättaren deltar mandatperioden (1 år) ut som ordinarie, dock ej med rösträtt. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Spelschema Superettan och Division 1
2021-07-23 18:32

Nu är spelschemat satt för säsongen 21/22. Samtliga matcher är inlagda i kalendern för respektive lag.

Billmate blir betalpartner till KFUM Kalmar Basket
2021-07-01 18:51

Inför kommande verksamhetsstart har vi uppdaterat vår medlemsservice genom att addera till betalalternativ. Från och med säsongsstarten i augusti kommer Billmate att hantera föreningens medlemsavgifter, träningsavgifter, lägerkostnader etc. Billmate tar ut en administrationsavgift för sitt arbete.