Köp matchbiljett
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kalmar Basket

Stadgar
Föreningen har organisationsnummer: 832401-2353


"IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING"

Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller att uppnå resultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och mentalt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Föreningen är medlem i KFUK-KFUMs idrottsförbund.

KFUM KALMAR BASKET primära målsättning är att erbjuda idrottsintresserade Kalmarungdomar i alla åldrar möjlighet att i sportslig gemenskap träffas för att få en meningsfylld fritid i en trevlig lagidrott, som kan utövas av både pojkar och flickor.

KFUM KALMAR BASKET vill verka för:

* Att fostra medlemmar fysiskt och mentalt
* Att skapa intresse och känsla för gott kamratskap, god laganda och fair play, för att därigenom bidra till att medlemmarna utvecklas till goda samhällsmedborgare.
* Att medlemmar får utvecklas också utanför själva basketspelet genom utbildning till ledare, tränare, domare mm så att de kan fortsätta med meningsfyllda idrottsinsatser.
* Att utveckla flick- och pojklag, som kan hävda sig i större tävlingssammanhang i bl a divisionsspel.


HEMORT
Föreningen har sin hemort i KALMAR
 

MEDLEMSKAP
§ 1
Medlem antas i föreningen av KFUM Kalmar Baskets styrelse efter ansökan, som skall vara åtföljd av medlemsavgift, om sådan avgift fastställts av årsmötet.

Styrelsen får uppdra åt särskild person att anta medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av styrelsen utses till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

§ 2
För att kunna räknas som fullvärdig medlem i föreningen skall föreskriven avgift erläggas. Vid utträde under verksamhetsåret anses medlemsavgiften förverkad.

§ 3
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § Riksidrotts Förbundets stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 4
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattas av organ inom föreningen.

Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 5
Medlem skall betala årsavgift. Årsavgiften består av en medlemsavgift som beslutas av årsmötet och en differentieras terminsavgift som bestäms av styrelsen. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6
Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denne så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Basketbollförbundet ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det Special Förbund som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta Special Förbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STYRELSEN
§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för Riksidrotts Förbundets, Svenska Basketbollförbundets och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen skärskilt att 
- tillse att för föreningen bindande regler iakttas;
- verkställa av Årsmötet fattade beslut;
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
- ansvara för och förvalta föreningens medel ;

- förbereda Årsmötet.

§ 8
Styrelsen består av ordförande och minst 5, högst 10 ledamöter.

§ 9
Styrelseledamöter väljs av Årsmötet, på förslag av valberedningen eller röstberättigad medlem, så att minst hälften av ledamöterna innehar en mandattid om två (2) år. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång kan sittande styrelse utse ny  ledamot som omedelbart deltager i styrelsearbetet. Ersättaren deltar mandatperioden (1 år) ut som ordinarie, dock ej med rösträtt.

Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar styrelsen finner lämpligt.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket Riksidrotts Förbundets stadgar.

§ 10
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§ 11
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dessa är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 12
Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete, om inte ordförande bestämmer annat, samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in om sådan finns i ordförandens ställe. Om vice ordförande ej är utsedd, utses den styrelsemedlem som har mest antal år som ledamot i styrelsen.  I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid, dock nedan angivna uppgifter är ankomna på sekreteraren och kassören om sådana är utsedda.

Sekreteraren har som huvuduppgift att:
- förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten;
- föra protokoll över styrelsens sammanträden;
- att registrera och förvara skrivelser;
- tillse att fattade beslut verkställs;
- om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och spara dessa;
- årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören har som huvuduppgift att:
- se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter;
- se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun, och idrottsorganisationer m fl som finns att få;
- driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa;
- svara för föreningens bokföring i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar;
- i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt att lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter;
- årligen upprätta balans och inventarieförteckning, i vilken också föreningen förvärvade priser införs om dessa betingar ett värde av mer än 1.000 kr;
- utarbeta underlag för budget.

VERKSAMHETSÅR M.M.
§ 13
Verksamhetsåret omfattar tiden 1/7 - 30/6
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

REVISION
§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste verksamhetsåret, i god tid före Årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före Årsmötet.

SEKTIONER
§ 15
Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Skulle sektion bildas skall KFUM Kalmar Baskets stadgar följas.

 

MÖTEN
Ordinarie möten

§ 16
Med föreningen hålls Årsmöte under perioden 1 juli - 30 september och styrelsemöten minst åtta gånger årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast två veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen på föreningens hemsida.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 17
Rösträtt på Årsmöte har medlem som i föreskriven ordning har betalt sin medlemsavgift till föreningen och under året fyller minst 14 år. Även hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 18
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 19
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1) Mötets öppnade
2) Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av dagordning
5) Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
6) Val av två (2) justerare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balans räkning för det senaste verksamhetsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av medlemsavgifter.
11) Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
b) minst 5 och högst 10 styrelseledamöter. Minst halva antalet styrelseledamöter skall ha en mandatperiod om två (2) år.
c) två revisorer för en tid av ett (1) år, i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga;
d) två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall vara sammankallande.
12) Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigade medlem minst en (1) vecka för mötet.
13) Övriga frågor.

Extra möten
§ 20
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra Årsmöte.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra Årsmöte, när revisorerna så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som kräver mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra Årsmöte översänds till medlemmarna senast två veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen på föreningens hemsida.

Vid extra Årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 21
Om rösträtt på extra möte och om beslutmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 och 18 §§.

BESLUT, OMRÖSTNING
§ 22
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- och nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i 23 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i Riksidrotts Förbundets stadgar).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstantal det som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.


STADGEFRÅGOR MM
§ 23
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet. De ändringar, vilka då beslutas gäller från och med det aktuella årsmötet.

§ 24
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Basketbollförbundet.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till Svenska Basketboll förbundet.

§ 25
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrotts Förbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Basketbollförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordförande och ev. sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.