Biljetter till matcher
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
KFUM Kalmar Basket

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

KFUM Kalmar Basket, 832401-2353, Tullslätten 13c 39233 Kalmar, (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

 

Klubben har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

 

Klubben hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

 

Klubben behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

 

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

• Tillträdesförbud (om tillämpligt)

• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om klubben vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i klubben

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i klubbens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i klubbens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av klubben

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med klubben

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier. 

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i klubben har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende klubbens behandling av dina personuppgifter. Klubben ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får klubben ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. 

 

Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. För att få ut registerutdrag ur SportAdmin får du begära det från klubben.

 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 

 

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), besök www.imy.se

 

Vad gäller vid filmning av match?

Filmning och fotografering på offentliga platser är tillåtet
Filmning och fotografering på offentliga platser är tillåtet så länge det inte är kränkande, till exempel genom störande eller hemlig filmning.

Med offentliga platser avses alla platser till vilka allmänheten har fritt tillträde och hit räknas i stort sett alla arenor för sport i Sverige.

 

Undantag finns på de platser som är att anse som enskilda platser, där krävs det tillstånd för att filma. I Sverige gäller det ett fåtal arenor där senioridrott på elitnivå visas, tex. Friends Arena, Globen och Ullevi. 

 

Filming av sportarrangemang omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen
Yttrandefriheten regleras i grundlagarna Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). 

Filmning av matcher, tävlingar och sportarrangemang är lagligt och omfattas av YGL. Däremot bryter man mot yttrandefriheten när filmning/fotografering sker i kommersiella sammanhang.

Exempel:
Det är tillåtet att utan särskilt tillstånd spela in en match och visa den på till exempel Solidsport, men det är inte tillåtet att visa samma match i ett kommersiellt sammanhang, till exempel i en reklamfilm. Då krävs det alltid tillstånd från de som medverkar i matchen.